กิ่งกาชาดอ.บางละมุง คัดเลือกคณะกรรมการกิ่งกาชาดชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (9 ก.พ.65) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกิ่งกาชาด เนื่องจากคณะกรรมการได้ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย เมื่อคณะกรรมการหมดวาระลง ต้องจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการภายใน 60 วัน ซึ่งประกอบด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นประธาน, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นรองประธาน, เหรัญญิก, เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 24 คน

ในการนี้นายอำเภอบางละมุง ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณา นำเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย นางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง, รองนายกกิ่งกาชาดจำนวน 3 คน ได้แก่ นางศุภพิชญ์ เรืองรุ่ง, นางอังคณา โขนแจ่ม, และนางสุภาพร ประกอบธรรม, นางสาวดวงกมล เจียมใจ เหรัญญิก, นางสาวอิ่มใจ บูรณเจริญกิจ เลขานุการ, นางสาวจรรยารักษ์ นวลศิริ ผู้ช่วยเหรัญญิก และนางสาวลัดดาวัลย์ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีเพียงการเลือกตั้งคณะกรรมการอีกจำนวน 12 คน โดยมีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 20 คน ให้ลงคะแนนแบบลับ มีผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 57 คน แต่ละคนสามารถกากบาทได้ 12 เบอร์

ผลการเลือกตั้งกรรมการกิ่งกาชาดฯ ผู้ที่ผ่านการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายสุครีพ กระจาย, นางสาวยุพาภรณ์ เจริญดี, นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล, นายนิทัศน์ แสงสว่าง, นางเนาวรัตน์ ค้าขาย, นางธนวรรณ เตชนะศักดิ์, นางสาวจิดาภา บุญเสมอ, นางพรทิพย์ พรหมพิทักษ์พร, นางสาวชุดาภัค เจริญวรชัย, นางสาวสุนทรี อภิชัยไพศาล, นางเนาวรัตน์ แซ่อึ้ง, และนางสาวนารี สีหมอก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้อยู่ในปีบริหาร 2565 – 31 ธันวาคม 2566