สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ทะยอยจ่ายแล้วเงินเยียวยาด้านการศึกษารายละ 2 พันบาท

หลังจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ในภาคเรียนที่ 1 โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร รวมประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) (8 ก.ย.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เดืนทางมาตรวจเยี่ยมการความเรียบร้อย การจ่ายเงินเยียวยาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ภายใต้มาตรการ DMHT ป้องกันโควิด-19

นายสนธยา กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการจ่ายเงินเยียวยาให้ช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้หลังจากส่วนกลางได้โอนเงินมาที่เมืองพัทยา วงเงิน 28,398,000 บาท เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 14,199 คน ทางสำนักการศึกษาได้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 แห่งไปแล้ว

โรงเรียนสังกัดที่จึงกำหนดจ่ายเงินเยียวให้กับผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 11 โรงเรียนในวันที่ 8 ก.ย. ทั้งในรูปแบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและการเดินทางมารับเงินสดที่โรงเรียน โดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาไปตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน 2564 ซึ่งทางโรงเรียนได้นัดหมายผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียนให้ทราบถึงการเข้ารับเงินเยียวยาช่วยเหลือในครั้งนี้แล้ว