+สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

เริ่มคืบ! เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน ครั้งที่ 1

ที่ โรงแรม เดอะไซมีท พัทยา (8 ก.ค.2564)เมืองพัทยาได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายประเทือง อินคุ้ม ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย นายกนก เข็มนาค ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ได้รับทราบแผนการจะดำเนินโครงการ

นายประเทือง อินคุ้ม ผู้จัดการโครงการฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ด้วยการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคแห่งใหม่ที่เกาะล้าน เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะๆ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการศึกษา

อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของโครงการอาทิ ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคตำแหน่งที่ตั้งลักษณะ และองค์ประกอบสำคัญของท่าเทียบเรือขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงขอบเขตการศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากนี้คณะที่ปรึกษาจะได้นำความคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาประกอบในการศึกษาและการจัดทำรายงานให้ครบถ้วนต่อไป