วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การศึกษาชุมชน

สำนักการศึกษาเมืองพัทยาจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน-พนักงานครู

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (22 ส.ค.2566) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) ประจำปีงบประมาณ 2566

นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนและความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะ และวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเมืองพัทยา เข้าแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

การดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 16 กิจกรรม 134 รายการ มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2,420 คน คณะกรรมการตัดสิน 148 คน จากหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาด้วย