กกต.พัทยา คลอดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ-ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

👉👉ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา เรื่อง จำนวนประกาศ จำนวนแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2565 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเรื่องจำนวนของประกาศ จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายและสถานที่ปิดประกาศตลอดจนที่ปิดแผ่นป้าย

ดังนั้น เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดจำนวนประกาศ จำนวนแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้👇