เมืองพัทยาเดินหน้าเก็บข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก-ห้องสมุดประชาชน เร่งแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน

ตามที่เมืองพัทยา โดยคณะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนนำเสนอและสรุปข้อมูลดังกล่าวร่วมกับคณะสนับสนุนคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เพื่อเร่งดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บันทึกผลการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลพระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา เพื่อสรุปข้อมูลความจำเป็นเรื่องการพัฒนาเร่งด่วนที่มีความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุง

จากการลงพื้นที่บันทึกผลการตรวจเยี่ยมของสถานที่ดังกล่าวพบว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์นั้นไม่ได้ขาดเหลือ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนมากเท่าใด เนื่องจากทางศูนย์เองมีการบริหารงบประมาณภายในอยู่แล้ว ประกอบกับได้สนับสนุนจากเมืองพัทยา จะมีก็แต่ในเรื่องของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับใช้อุปโภคเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลพระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยาก็พบข้อมูลความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคเช่นกัน ซึ่งจะได้นำข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหารเมืองพัทยาตามลำดับ