คณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา เร่งสรุปผลสำรวจ11โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพทุกมิติ

หลังที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีนโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว และคณะทำงานานกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาในแต่ละสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งได้สำรวจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมโต๊ะเล็กนอกรอบสรุปสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน เพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนต้นแบบในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน

สำหรับสภาพปัญหาของโรงเรียนที่พบจากการสำรวจหลักจะเป็นในปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างของอาคารที่มีการก่อสร้างมานานกว่าสิบปี ทำให้เกิดปัญหาหลังคารั่ว ฝ้าเพดานชำรุด ห้องสุขารั่วซึมไม่สามารถใช้งานไม่ได้

ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 2564 คือ จุดบริการน้ำดื่ม จุดจอดรถ ที่พักค่อยผู้ปกครอง โรงอาหาร ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรองบประมาณ โดยจะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยาดำเนินการในเบื้องต้นต่อไป.