วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+EECสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

อบก.จับมือ มช.-6 รง.ต้นแบบ ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC

ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการองค์การบริหาร (องค์การมหาชน) จัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย ผศ.วงกต วงศ์อภัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับตัวแทนจาก 6 บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ พื้นที่EEC เพื่อสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นที่การนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หรือของเสียจากกระบวนการผลิตหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ้ำตามสภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างสูงสุด เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับอุตสาหกรรม ในการสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถขยายผลไปดำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ

สำหรับการดำเนินงานภายใต้โครงการฯปี 2564 มีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง 6 แห่ง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นบริษัทที่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร และเข้าร่วมโครงการฯ การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีต้นแบบในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาต่อยอด เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไปได้ ทั้งนี้ได้มีการต่อยอดโครงการด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กระจายยังอีกพื้นที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวในอุตสาหกรรมของจังหวัดอยุธยา โดยการแลกเปลี่ยนของเสียจากบริษัทหนึ่งไปใช้เป้นวัตถุดิบของอีกบริษัท เป็นต้น เพื่อทดลองการดำเนินการที่หลากหลายโมเดล และนำแต่ละโมเดลที่ดำเนินการมาวิเคราะห์ว่าโมเดลใดสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากน้อยแค่ไหน.