-ข่าวแดนใต้

ผวจ.นราฯเปิด“Open Innovation Roadshow:ภาคใต้ชายแดน”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

นราธิวาส (2ธ.ค.2562) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์ราการใหม่) เวลา 09.00 น.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ชายแดน” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย เช่น โอกาสการสร้างธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมให้คำปรึกษาที่สอดคล้องสำหรับการประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจุดประกายแนวคิดด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
รพี มามะ นราธิวาส -ข่าว