คณะทำงาน EEC จับมือ สำนักงบประมาณ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมของโครงการในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา ในการเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในปีงบประมาณ 2565 มี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาให้การต้อนรับ

นางสาวพจณี เปิดเผยว่า การเดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือในครั้งนี้ ด้วยขณะนี้สำนักงาน EEC และสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการทำแผนบูรณาการEEC ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญที่เมืองพัทยามีแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการจัดทำแผนแม่บทไปแล้ว คณะทำงานEEC จึงมาศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของโครงการ เมืองพัทยา รวมถึงความเหมาะสมของพื้นที่

นางสาวพจณี กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไป จะเป็นในส่วนของเมืองพัทยา ในการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอไปยังคณะ ทำงานEEC ในการพิจารณาและบูรณาการระหว่างสำนักงานEEC และสำนักงบประมาณ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับความเป็นไปได้ในการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือนั้น จากแผนการดำเนินการที่เมืองพัทยานำเสนอ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าเมืองพัทยาจะมีการปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่อย่างไร และให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย

ด้าน หม่อมราชวงศ์ รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การมาดูพื้นที่ของสำนักงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อปัญหาและข้อปฏิบัติของเมืองพัทยา เพื่อสนับสนุนงบประมาณได้ตรงประเด็น ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ มีการจัดทำแผนแม่บทที่ดี แต่หลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ ข้อกฎหมาย หากทุกอย่างพร้อม สำนักงบประมาณก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไปได้

ที่ปรึกษาสำนักงบฯ กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพของสถานที่ที่จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีองค์ประกอบครอบวงจร ทั้งด้านศักยภาพของพื้นที่และวิถีชาวบ้านดั้งเดิม เพียงแต่เมืองพัทยาจะต้องมีการออกแบบให้มีความสอดคล้องและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ การทำประชาคมชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมืองพัทยาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอของบประมาณ หากยังไม่การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ แม้ได้รับงบประมาณมา การดำเนินโครงการต่างๆ ก็ไม่สามารถทำได้