เมืองพัทยาดึงนักลงทุนร่วมโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว “รถไฟฟ้ารางเบา”

ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยาโฮเทล จี เมืองพัทยา จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ท่ามกลางนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติรวม 120 คน เข้าร่วมรับฟัง

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ส่งผลให้พื้นที่ รวมทั้งเมืองพัทยา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการสัญจรและการเดินทางของประชาชน เนื่องจากระบบขนส่ง สาธารณะในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน เมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการศึกษา ความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และได้วางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2579 คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว โดยแผนพัฒนาได้กำหนดเส้นทางไว้ 19 เส้นทาง โดยมีเส้นทางหลัก 4 เส้นทาง และระบบขนส่งเสริมครอบคลุม 15 เส้นทาง

มีเส้นทางนำร่องคือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งแต่สถานีรถไฟ ความเร็วสูงพัทยา จนถึงแหลมบาลีฮาย ประกอบด้วยสถานีรถไฟฟ้า 13 สถานี และมีระยะห่างแต่ละสถานีประมาณ 650 – 700 เมตรสูงจากระดับถนนเดิมประมาณ 18 เมตร การก่อสร้างจะเน้นใช้พื้นที่เกาะกลางถนนเป็นหลักและมีองค์ประกอบอื่น ที่สำคัญ เช่น สถานีซ่อมบำรุง จุดจอด และพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ TOD ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้งสิ้น 26,923 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการก่อสร้างโครงการนี้รวม 16,485 ล้านบาท ช่วงที่สองเป็นช่วงเปิดให้บริการรวม 10,438 ล้านบาท

ด้านนายพงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าร่วมรับฟัง 120 คน ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ ทั้งนักลงทุนจากจีน เกาหลี ตัวแทนสถานทูตอังกฤษ และนักลงทุนชาวไทย ทั้งนี้พบว่ามีนักลงทุนบางรายที่สนใจจะเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way)