ชาวหนองปรือเฮ! สภาเทศบาลฯ อนุมัติ19 ล้านบาท ตั้งสถานธนานุบาล ตอบสนองความต้องการคนท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อร่วมพิจารณาญัตติของฝ่ายบริหารที่นำเสนอเข้าสู่สภาเพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ โดยที่ประชุมสภามีวาระที่สำคัญในการพิจารณาหลายวาระด้วยกัน

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีมืองหนองปรือ ได้อภิปรายเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ ตามโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองปรือซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และรับรู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพราะลักษณะพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร มีแหล่งชุมชนหมู่บ้าน ห้องชุด หรือคอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า โรงเรียน สถานศึกษา และธนาคาร ทำให้มีความเหลื่อมล้ำทางการเงินหรือเงินทุนในแต่ละอาชีพอยู่มาก

ดังนั้นสถานธนานุบาล จึงเป็นทางเลือกสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งยังพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างแต่มีความต้องการเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยนำสิ่งของมาจำนำและเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ อันเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นในวันนี้จึงได้มีการขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

หลังการอภิปรายเสร็จสิ้น ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ตามญัตติที่ฝ่ายบริหารเข้าสู่สภา นอกจากนี้ สภาเทศบาลเมืองหนองปรือยังเห็นด้วยกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณร่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่าง และอนุมัติกันเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล ที่ฝ่ายบริหารที่นำเสนอเข้าต่อสภาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าในส่วนของการจัดตั้งสถานธนานุบาลในพื้นที่เทศบาลเมืองหนอปรือนั้น เบื้องต้นทางสภาตั้งงบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้นไว้ที่ 19 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเป็นไปตามระบบขั้นตอน ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้นำมติดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป.