-ชุมชน

เมืองพัทยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และข้าราชการเกษียณอายุ ทั้ง 28 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี

สำหรับกิจกรรมแสดงกตเวทิตาแด่เกษียณอายุข้าราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน อาทิ 1.นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาการปลัดเมืองพัทยา 2.นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่าง 3.นางสุภาพร เชิดชัยภูมิ ผอ.สำนักการสาธารณะสุข 4.นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผอ.สำนักการยุทธศาสตร์ 5.นายธีระชาติ ศิริตันหยง เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน เป็นต้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการว่า นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่าท่านเหล่านั้น ได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทั้ง 28 ท่าน ได้ปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปและบุคลากรของเมืองพัทยาและนับจากนี้ทั้ง 28 ท่าน จะเป็นผู้เลือกเส้นทางเดินชีวิตของท่านเอง และเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือราชการและประเทศชาติต่อไป.