+บริหารท้องถิ่น

สภาเมืองพัทยา เห็นชอบจัดงบ 50 ล้าน จ้างเอกชนบริหารจัดการ รพ.เมืองพัทยา

ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักการสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยามีความประสงค์ขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 8 กรณีที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์สะสมไว้จำนวนมาก เมืองพัทยาอาจพิจารณานำเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการสาธารณสุขด้านอื่นได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในขณะนั้น

ทั้งนี้จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และคงเหลือสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเสนอเป็นโครงการและได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และต้องได้รับอนุมัติจากสภาเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินในบัญชีเงินฝากทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงินสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาท รวมถึงเงินที่ค้างจ่ายไว้ ซึ่งขอใช้ไว้และยังไม่ได้เบิก-จ่าย โดยเป็นเงินสมทบและเงินสะสมตั้งแต่เปิดโรงพยาบาล พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน จึงขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 50,000,000 บาท โดยการจัดจ้างจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตาม ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ของเมืองพัทยา พ.ศ. 2545

ที่ประชุมสภาได้มีการเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา เพื่อใบ้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)