พ่อเมืองชลบุรี เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่

(ชลบุรี)เมื่อช่วงสายวันที่11 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากสถานศึกษา และในทุกภาคส่วน ร่วมนำกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดี และได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ที่มาร่วมงาน

นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอสัตหีบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2496 เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชุมพล อุทยานิก เป็นนายอำเภอคนแรก อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบเดิมเป็นเรือนไม้สันนิษฐานว่ามีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2480 มีการปรับปรุงต่อเติมหลายครั้งเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมจนเมื่อปี 2557 ได้นำแบบแปลนของอาคารที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาปรับปรุงเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง พร้อมเสนอขอรับงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอสัตหีบทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และกรมการปกครองได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,223,800 บาท ในการก่อสร้างได้ทำสัญญากับบริษัท ชลบุรี บี.เอส การโยธา ในวงเงิน 15,769,000 บาท เริ่มสัญญาในวันที่ 27 ตุลาคม 2561และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 การปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานยังได้รับการสนับสนุนจากพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย กล่าวว่า แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ที่มีความเหมาะสมมีอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอันจะเป็น ประโยชน์โดยตรงต่อการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่นี้ สามารถอำนวยประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้จะสามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองสมความมุ่งหมายทุกประการจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำเร็จด้วยดีทุกท่าน
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี