-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เปิดแนวคิดปักหมุดยุทธศาสตร์ “พลาสต์พืชแลนด์” สวน ศก.ดิ่งเหว

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดช่องลม โดยการลดปริมาณขยะในชุมชน ที่ต้องการจะนำเอาพลาสต์พืช มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายในระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้มีแนวคิดร่วมกับ น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล หัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญและจริงจังด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนประมงพื้นบ้านเก่าแก่ ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ได้เป็นชุมชนหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการขยะในเมืองท่องเที่ยว นำร่องเป็นพื้นที่บริหารจัดการสีเขียวอย่างจริงจัง

ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เผยต่อถึงแนวคิดปักหมุดยุทธศาตร์ด้านสิ่งแวดล้อมว่า บริเวณพื้นที่ว่างภายในชุมชนวัดช่องลมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะจัดสรรให้เป็น “พลาสต์พืชแลนด์” ที่มีการแบ่งโซนเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนธรรมชาติ พื้นที่บ่อน้ำสาธารณะเก่าแก่ พื้นที่ให้ความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช พื้นที่จัดแสดงในกลุ่มวัชพืชเงินล้านสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และพื้นที่พักผ่อนเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านในชุมชน

โดยหารือและพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใสและองค์กรสื่อสารด้านการขยะ เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความดูแล จึงต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน และในอนาคตอาจต่อยอดไปในเชิงธุรกิจที่สามารถแบ่งปันท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนให้ชาวบ้านและรับการจัดการด้านการขยะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไปด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือได้ว่าจะเป็นการนำร่องปักหมุดยุทธศาตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบครบวงจรต่อไปด้วยเช่นกัน