สำนักการศึกษาเมืองพัทยา มอบวุฒิบัตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับประชาชน ปี 2563

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ( 7 กันยายน 2563) เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง โดยในปีนี้จัดการอบรม ระยะที่ 2 จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง , หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน ) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง , หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมงเริ่มการอบรมในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 8 วัน หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะได้วุฒิบัตรจากเมืองพัทยา ซึ่งในการอบรมดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในเมืองพัทยาต้องมีความรู้ ความเข้าใจภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ สื่อสาร ค้าขายกับชาวต่างชาติ และรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน หากสามารถติดต่อสื่อสารค้าขายกับชาวต่างชาติได้ จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น