ยกระดับบุคลากรด้าน F&B อบจ.ชลบุรี จัดการอบรม“นักบริการมืออาชีพยุค NEW NORMAL” รุ่น 2

ที่ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal Hospitality หลักสูตร“ นักบริการมืออาชีพยุค NEW NORMAL” รุ่นที่ 2 โดยมีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวัชรพล สารสอน รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสมโชค แก้ว ทวี ประธานชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มเมืองพัทยา และบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านโรงแรมที่พักและรีสอร์ทระดับผู้บริหารระดับสูง แบ่งการฝึกอบรมฯ เป็น 2 หลักสูตร 3 รุ่น โดย หลักสูตรที่ 1 “ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER) ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 และหลักสูตรที่ 2 “ นักบริการมืออาชีพยุค New Normal” ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และรุ่นสุดท้ายในวันที่ 1-3 กันยายน 2563 โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มของผู้รับบริการโดยตรง ให้เข้าใจหลักการให้บริการรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเป็นผู้ให้บริการที่ดีถูกต้องเหมาะสม เพื่อความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย สามารถปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสากลแข่งขันได้ในระดับนานาชาติอันเป็นการสร้างรายได้ในภาพรวมให้แก่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นต่อไป