นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการยุวชนดับเพลิง ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพฯ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตังกวัดชลบุรี นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชนดับเพลิง ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ,ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง ในกรณีเพลิงลุกไหม้จากก๊าซหุงต้มและน้ำมัน โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ และอบรมให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยวิทยากรจากการแพทย์ฉุกเฉิน EMT โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานว่า อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดความเสียหาย หรือทำให้ภัยที่เกิดมีระดับความรุนแรงต่ำลง เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ตระหนักถึงปัญหาการเกิดอัคคีภัย จึงได้จัดทำโครงการยุวชนดับเพลิง ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นตามหลักวิชาการ สามารถที่จะมีส่วนช่วยในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย