ภาพข่าว

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา

ที่ โรงแรม แกรนด์พาลาโซ่ พัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา การกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา โดยมี พลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยและสมาชิก จำนวน 270 คน เข้าร่วมสัมมนา

พลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาในเรื่องการกำหนดขอบเขตของงาน และการบริหารพัสดุ ในครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนงานที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อการที่จะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการไปจนบรรลุผลสำเร็จสามารถจัดหาพัสดุมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส่ คุ้มค่า

การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุมาบรรยายให้ความรู้และตอบคำถามข้อสงสัยและเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำให้ผู้เข้าสัมมนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีอยู่ให้หมดไป โดยจะเกิดผลดีแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาการบริหารจัดการด้านพัสดุ บรรลุผลสำเร็จกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม โดยเฉพาะยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ