วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

ผ่านฉลุย! สภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีมติเอกฉันท์ผ่านงบฯรายจ่ายปี2564

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่26 สิงหาคม 2563 นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยจากการพิจารณาในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเอกฉันท์

ด้านนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ปัจจุบันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการประสานความร่วมมือและแจ้งข่าวในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา หน่วยงานสื่อสารต่างๆ เข้าอยู่ในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวตำบลหนองปลาไหลด้วย ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการแจ้งข่าวอย่างรวดเร็วและหน่วยงานภาครัฐรับทราบเรื่องอย่างรวดเร็ว แต่ในบางครั้งอาจจะติดปัญหาในการแก้ไขอยู่บ้าง เป็นเรื่องของเทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ อาจจะต้องรอบ้าง แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น จึงวอนประชาชนในพื้นที่เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย.