+ชุมชนพัฒนาสังคม

ตร.เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ชลบุรี

ชลบุรี (วันที่ 27 ส.ค.63) พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ในฐานะกำกับดูแลและอำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี ตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตัวแทนสถานทูต ตลอดจนภาคีเครือข่าย ต่างๆ เข้าร่วมในพิธี

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวในเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ และ พม. เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงและได้รับความไม่เป็นธรรมในสังคม เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้มีจิตใจที่ดีและเป็นคนดีต่อไป

ภายในงานได้มีการเปิดฉายวิดีทัศน์การกระทำรุนแรงต่อเด็ก หลังจากนั้นเป็นการเปิดบ้าน CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center อย่างเป็นทางการ และเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ตามลำดับ