+ชุมชนแรงงาน

ชลบุรี จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

(21 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา นายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานการประกอบการอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้พิการกว่า 50 คน ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความตระหนักและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง ในด้านการพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยจะดําเนินการส่งเสริม ในด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงการส่งเสริมการมีรายได้ และแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงคนพิการของจังหวัดที่มีอยู่มากกว่า 25,000 คน ซึ่งมีแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี และเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้ คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในงานด้านคนพิการ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง เป็นรูปธรรม การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพให้กับคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัย และการส่งเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ ซึ่งจังหวัด ชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่มีพนักงานมากกว่า 100 คน และจะต้องมีการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด

สำหรับการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ นอกจากจะทําให้สถานประกอบการเห็นศักยภาพในการทํางานของคนพิการ มีความเข้าใจในเรื่องของการจ้างงานคนพิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการจ้างงานคนพิการแล้ว ยังจะทําให้สถานประกอบการมีแนวทางในการจ้างงานหรือส่งเสริมอาชีพคนพิการตามกฎหมายอย่าง เหมาะสม เพื่อความเสมอภาคของคนพิการ ให้อยู่ร่วมสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอีกด้วย.