-ชุมชน

เมืองพัทยาผนึกกำลังสถานประกอบการต้านยาเสพติด

ที่ห้องประชุมโรงแรมอีสเทินร์น แกรนด์ พาเลซ จ.ชลบุรี (17 ส.ค.2563)นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยมี นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 2 นางบวรลักษณ์ วรรณจินดาพร นักวิชาการแรงานชำนาญการ สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งบรรยากาศพบมีผู้ประกอบการและอาสาสมัครรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เมืองพัทยาได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมากภายในเมืองพัทยา ซึ่งกล่าวได้ว่าปัญหายาเพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยยังส่งผลลดความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการกิจการทุกแห่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงให้ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รับรู้ถึงกระบวนการกำหนดนโยบายจากทางภาครัฐและการสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตลอดถึงการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะขยายผลยังสังคมอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงานได้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป