-ชุมชนสาธารณสุข

ทต.ตะเคียนเตี้ย จัดกิจกรรมผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่15 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ตัวแทนนายกมานพ ประกอบธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายทรงวุฒิ ประกอบธรรมรองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสุภาพร ประกอบธรรม ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางละมุง คนดีศรีเมืองชลปี 62 กลุ่มชมรม อสม.ตำบลตะเคียนเตี้ย พี่น้องประชาชน และวิทยาการจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณลานเต็นท์รถมือสองที่ทำการชั่วคราวของคณะกรรมการชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ หมู่ที่ 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรมฯกว่า 100 คน

ทั้งนี้ นายอำนวย ชาลี ตัวแทนประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯครั้งนี้ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ หมู่ที่ 2 ได้ตระหนักถึงอันตรายจากภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเพศหญิงทุกวัย จึงมีมติคัดเลือกโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สามารถตรวจมะเร็งเบื้องต้นของตัวเองได้และเพื่อลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมสมารถส่งต่อรักษาได้ทัน

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญในประชาการไทยและทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับแรกมากกว่ามะเร็งปากมดลูกมาเกือบสิบปี ในปี พ.ศ.2527 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ประมาณ 232,670 ราย โรคมะเร็งเต้านมจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่คุกคามสุขภาพของสตรีไทยในปัจจุบัน