ทึ่ง! ธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ต้นแบบชุมชนแห่งการจัดการขยะเมืองพัทยา

ที่บริเวณทางเข้าบ่อน้ำสาธารณะ ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม โดย นายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ได้เปิดทำการธนาคารขยะเพื่อรับฝากขยะรีไซเคิลนำไปแลกเป็นเงินออม โดยพบว่ามีคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม แบ่งหน้าที่กันรับและตรวจสอบขยะรีไซเคิลที่ชาวบ้านในชุมชนทยอยกันนำมาฝากในทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น.

โดยมี นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และคณะเจ้าหน้าที่จากทางเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในการเปิดทำการรับฝากขยะ ตามที่ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ได้ทำเรื่องของให้เมืองพัทยารับรองเป็นกลุ่มที่จัดทำธนาคารขยะชุมชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะได้พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต พร้อมจัดหาพื้นที่รับส่งขยะรีไซเคิลตามขั้นตอนของระบบราชการ รวมถึงคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล

นายรุ่งโรจน์ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เปิดเผยว่าด้วยที่ผ่านมาชุมชนวัดช่องเคยมีปัญหาอุทกภัย ทางชาวบ้านในชุมชนที่มีอยู่ประมาณ 400 หลังคาเรือน จึงมีแนวคิดในเรื่องของการจัดการขยะที่อาจถูกปล่อยไปลงคูคลองสาธารณะก่อนระบายลงสู่ทะเล ด้วยการจัดการขยะในชุมชนซึ่งติดกับพื้นที่คลองนาเกลือ โดยได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนดังกล่าวขึ้น โดยมีการดำเนินเรื่องขออนุญาตตามแนวทางของน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้เริ่มดำเนินการธนาคารขยะชุมชนรับฝากขยะมาได้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่า

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนช่วยกันจัดการทั้งในเรื่องของระบบธนาคารระบฝากขยะรีไซเคิล การประสานงานต่อจำหน่ายขยะรีไซเคิล รวมถึงการแบ่งปันรายได้ให้ผู้ออม ซึ่งได้จัดทำเป็นบัญชีธนาคารขยะส่วนบุคคลขึ้น โดยพบว่ามีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ประมาณร้อยละ 80 เป็นเยาวชนและนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น ที่รวบรวมขยะรีไซเคิลในแต่ละเดือนนำมาฝากธนาคารขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออม ถือได้ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนทั้งเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ที่จัดการไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน

อย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดทำการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลมในวันนี้ พบว่ามีชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาฝาก และสามารถลดปริมาณขยะในชุมชน โดยแบ่งเป็นปริมาณน้ำหนักได้ดังนี้ ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วรวม 154.1 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกรวม 89.9 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษรวม 4.8 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ-อโลหะรวม 21 กิโลกรัม