+ศาสนา/วัฒนธรรม

วธ.เสวนาวิชาการด้านการพัฒนาโครงสร้างคกก.สภาวัฒนธรรม

ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา จ.ชลบุรี (วันที่ 10 ก.ค.63) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วัฒนธรรมเป็นมรดกร่วมทางสังคมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานวัฒนธรรมของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดยการประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็นของประชาชน ประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรม”เจ้าของ” ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม มากกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรม การดำเนินงานวัฒนธรรมจะบรรลุผลได้ดียิ่งต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างมีบทบาทสำคัญ

นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เผยด้วยว่า การจัดประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ในรูปแบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีภาคประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต