+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ชป.เดินหน้าโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน

ที่โรงแรมฮอล์ลิเดย์ อินน์ (16 พฤศจิกายน 2563) กรมชลประทาน จัดกิจกรรม โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรองอ่างเก็บน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลโดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ฝ่ายกิจกรรมค่ายฝึกอบรม และการประกวดโครงการ โดยมี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน เป็นประธานแถลงข่าวและมอบรางวัลความสำเร็จในโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563

ทั้งนี้โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563 ได้เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยน เยาวชน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออก และคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 10 โรงเรียน โดยเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียน โดยเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียนจะได้เสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเป็นนักสิ่งแวดล้อม และ การจัดค่ายฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

จากนั้นกลุ่มเยาวชนได้นำความรู้จากค่ายๆไปประยุกต์ใช้ดำเนินโครงการ ที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เช่น การฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือ ข่ายภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการของโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานจริง ซึ่งการประมวลคะแนนสำหรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ มาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในรอบค่ายฝึกอบรมคะแนนจากการลงพื้นที่ และ คะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน

สำหรับผลการประกวดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ปรากฏว่า อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา กับโครงการมหัศจรรย์หญ้าแฝกอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ เกิดจากนักเรียนแกนนำในโครงการเห็นว่าอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งสำคัญของอำเภอศรีราชา โดยน้ำที่เก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ ผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคในชุมชนอำเภอศรีราชาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แต่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างทั้งทางตรงและทางอ้อมยังขาดองค์ความรู้ในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านปรกฟ้า ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วยผักกระฉูด19 กระฉูดเป็นโครงการที่กลุ่มชมรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านปรกฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม งานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่าง ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำรอบๆอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันอออก และเพื่อให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำ รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงรัยนบ้านบึงตะกู โดยสมาชิกในกลุ่มได้ค้นคว้าข้อมูลที่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับนาปลาซัคเกอร์ไปใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถไปใช้ทำส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาไหล ประกอบกับสมาชิกในกลุ่มได้ทำกิจกรรมเลี้ยงปลาในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทางโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องซื้ออาหารปลาอัดเม็ดเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงปลาร่วมกับเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันและพืชผักที่ใช้สำหรับเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงสนใจที่จะนำปลาซัคเกอร์มาแปรรูปเป็นส่วนประกอบสำหรับทำอาหารเลี้ยงปลาในบ่อของโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลาสำเร็จรูป รับเงินรางวัล 10,000 บาท