-การศึกษาชุมชน

ศูนย์เด็กเล็กทต.บางละมุง ทำความเข้าใจผปค.ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

ที่ห้องประชุม เทศบาลำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 26 มิ..2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุงจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ปกครอง โดยมี นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกทต.บางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดฯ ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดทต.บางละมุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกทต.บางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ร่วมงานฯ

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัด ทต.บางละมุง กล่าวในนามคณะผู้จัดงานถึงเป้าหมายโครงการฯคือผู้ปกครองเด็ก จำนวน 89 คน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ปกครอง กระตุ้นให้นำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่สำคัญรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19 ) สำหรับสถานศึกษา และในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย อีกทั้ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์ฯ

ส่วนนายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกทต.บางละมุงกล่าวว่า โรงเรียนและผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญ ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา เรียนรู้ ความเข้าใจระหว่างเด็กผู้ปกครอง การเตรียมพร้อม ความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่อง โรคโควิด-19 และพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามวัย สอดคล้องของสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการหลักสูตรปฐมวัย จึงเล็งเห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้

สำหรับงานครั้งนี้มี นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ เรือตรีหญิงณภัทร มีลาภ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้พิษภัยของโรคโควิด-19 อนามัยสิ่งแวดล้อม การให้สุขศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น