-covid-19ชุมชน

กองสวัสดิการสังคมทม.หนองปรือ แจงไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิรับเงินเยียวยาจากพม.

ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ (24 มิถุนายน 2563) นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ ชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีนโยบายออกมา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจาก COVID-19 รายละ 2,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก, คนพิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ที่เดือดร้อนเท่านั้น ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่จะมีสิทธิ ซึ่งในกลุ่มที่ 4 จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ และมีความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือ มีบทบาทในส่วนของการประสานงาน คัดกรอง และส่งรายชื่อ ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้พิจารณา และขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า แม้จะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ แต่ก็อาจจะไม่ได้รับเงิน เพราะไม่ผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์

นางปัทมา กล่าวอีกว่า ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีหรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม หรือเทศบาลเมืองหนองปรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 038-933-119