ผวจ.ชลบุรีสั่งขรก.เร่งหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอบ้านบึง “อุบัติเหตุทางถนน-ช้างป่าบุกพื้นที่ชุมชน

ชลบุรี (9 พฤศจิกายน 2565) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมเดินทางมาที่อำเภอบ้านบึง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง โดยมีนายชูศักดิ์ นันธิรัญญธาดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านบึง ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น นายชูศักดิ์ นันธิรัญญธาดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง ได้นำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่มีประเด็นหลักคือเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณโค้งเกษตรหนองชาก ถนนสาย 349 หนองชาก-พนัสนิคม และปัญหาช้างป่ารุกพื้นที่ชุมชน ตำบลหนองไผ่แก้ว และหนองอรุณ ถือเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนในพื้นที่

ด้านนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง วันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น “เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงยังให้ความสำคัญ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือเรื่องการลดอุบัติทางถนน และปัญหาช้างป่ารุกพื้นที่ประชาชน

ผวจ.ชลบุรี ระบุอีกว่า จากการสำรวจสภาพปัญหาถนนบริเวณโค้งเกษตรหนองชาก ถนนสาย 349 หนองชาก-พนัสนิคม พบว่าถนนมีความลื่น โดยเฉพาะเวลาฝนตก ส่งผลให้รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและข้าราชการในพื้นที่ เร่งหาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว หากมีประเด็นที่ต้องการให้ทางจังหวัดเข้ามาประสานงานหรือดำเนินการในเรื่องใด ให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป