-บริหารท้องถิ่น

ฝ่ายทะเบียนฯ เมืองพัทยาแจงเหตุจำกัดการทำบัตรประชาชน ยันเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19

นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน กล่าวถึงการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเมืองพัทยา ว่า ในขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดที่นั่งแบบให้มีการเว้นระยะห่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตั้งสวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลา มีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ และจัดตั้งเจลล้างมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางทะเบียน

ทั้งนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ปิดให้บริการไป 2 เดือนกว่า ทำให้มีประชาชนที่มีความต้องการทำบัตรประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้หลังกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนของเมืองพัทยา มีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งจากเดิมในภาวะปกติเปิดให้บริการถึง 200 คิวต่อวัน แต่ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดจำกัดจำนวนเหลือวันละ 100 กว่าคิว ทำให้ประชาชนบางคนที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เปิดให้บริการมามีประชาชนมารอรับบัตรคิดตั้งแต่เช้ามืดของวันนั้น ๆ ซึ่งในวันใดที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากๆทำให้เครืองผลิตบัตรเกิดปัญหาในการให้บริการและทำให้เกิดความล่าช้าออกไปและมีการสะสมของปริมาณประชาชนที่มารอใช้บริการ ซึ่งการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนของเมืองพัทยาจะมีการกำหนดจำนวนการให้บริการ ในช่วงที่มีการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปก่อน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว การให้บริการประชาชนจึงต้องให้บริการไปตามคิวที่ได้ ทั้งนี้พบว่าประชาชนที่มาใช้บริการงานบัตรประชาชนนั้นสพบส่วนใหญ่เป็นประชาชนนอกพื้นที่เขตเมืองพัทยา ส่วนปัญหาการมให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนั้นพบว่าเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในขณะนี้ สำหรับประชาชนที่จะมาใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าก่อนได้ที่เบอร์ 038-253-133 และ038-253-135 ในวันและเวลาราชการ