covid-19ชุมชน

เมืองพัทยา มอบเครื่องอุปโภคแก่ชาวบ้านมั่นคงเขาน้อยฯ

ที่ หมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นำเครื่องบริโภคและข้าวสาร จำนวน 304 ชุด มอบให้ประชาชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนฝ่าฝันวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้

สำหรับการนำเครื่องอุปโภคของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นในครั้ง เมืองพัทยาลงพื้นที่แจกถึงที่พักอาศัย โดยสิ่งของที่นำมามอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ และน้ำมันพืช