วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

อำเภอบางละมุงจัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น

ที่แปลงนาบ้านหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (16 ส.ค.2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานว่า เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีชายหาดเมืองพัทยาที่สวยงาม มีโรงแรมที่พักได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และยังมีชื่อเสียงด้านสถานบริการและสถานบันเทิงมากมาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการบริการ และอาชีพรับจ้าง สร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

กระนั้น อำเภอบางละมุง ยังมีพื้นที่ในส่วนของภาคการเกษตร ซึ่งอยู่ในส่วนตำบลรอบนอกภาคการท่องเที่ยว มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มันสำปะหลัง ฯลฯ และยังมีอาชีพภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่ไม่มากในพื้นที่ คือ อาชีพทำนา ที่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ในการทำนาน้อยมาก

อำเภอบางละมุง จึงเห็นว่าอาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมของพื้นที่และนับวันจะเหลือพื้นที่ในการทำนาน้อยลง ควรที่จะมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการทำนาให้ประชาชน เยาวชน และนักเรียน ในรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน ซึ่งเป็นแนวคิดตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับในห้วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม เป็นห้วงแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ของชาติ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้

อำเภอบางละมุงจึงได้จัดทำโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่นอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่จำนวน 13 ไร่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ด้วยวัตถุประสงค์เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 และเป็นการสืบสานประเพณี อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทำนา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

ภายในพิธีมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายมณเฑียร บุญกระจ่าง กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนเกษตรกร ข้าราชการ กลุ่มสตรี ครู นักเรียน ประชาชน พร้อมด้วย นายยศพงศ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล และนางนัทธมน ชลบุษย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองปลาไหล เจ้าของแปลงนาร่วมให้การต้อนรับ.