-ชุมชน

ส.ทร.5 พัทยา ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเสด็จเตี่ย

ชลบุรี (19 พ.ค.63) พลเรือโท กฤษดา (กริด-สะ-ดา) ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสาระสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ บรรจบครบ 97 ปี โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ข้าราชการ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สืบเนื่องจาก กองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น “วันอาภากร”

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเหล่าทหารเรือ ซึ่งเทิดทูนยกย่องและขนานพระนามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ทั้งนี้ด้วยกรุณาธิคุณจากการที่ได้ทรงวางรากฐานและเสริมสร้างการทหารเรือไทย ให้มีความทันสมัย และเข้มแข็งทัดเทียมกับอารยประเทศ หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออังกฤษ และเดินทางกลับสู่สยาม เมื่อ พ.ศ.2443 และทรงเข้ารับราชการในกรมทหารเรือด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปรับปรุงกองทัพเรือให้มีรากฐานอันมั่นคง พร้อมที่จะป้องกันประเทศจากอริราชศัตรูได้อย่างแท้จริง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ประมวลพระชนมายุได้ 44 พรรษา