-covid-19บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา เร่งสำรวจ-ออกมาตรการ เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อประเมินมาตรการการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมี คณะผู้บริการ ตัวแทนภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ได้มีการเสนอให้เมืองพัทยาจัดตั้งธนาคารอาหารของเมืองพัทยา พร้อมวางมาตรการให้ชัดเจนแล้วให้สมาคมต่าง ๆมาร่วมดำเนินกับเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนทราบพื้นที่จัดแจกอาหารในการให้ความช่วยเหลือที่แน่ชัด เพื่อให้การดำหนดมาตราเว้นระยะทางห่างทางสังคมเป็นไปด้วยความเคร่งครัดไม่ขัดตามประกาศที่ภาครัฐกำหนด เพื่อไม่เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งในส่วนของภาคธุรกิจมองว่าสถานการณ์ดรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีการแพร่ระบาดไปอีกสักระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ภาคโรงแรมได้มีการประเมิณสถานการณ์การท่องเที่ยวในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการฟื้นตัวช่วงเดืนอมิถุนายนนี้ เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวจะเกิดก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจต่อสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าดีขึ้นแล้ว นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาต้องเชื่อมั่นว่าโรคระบาดหมดไปแล้วและแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวนั้นก็ไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเช่นกัน สถานการณ์การการท่องเที่ยวถึงจะกลับมาปกติอีกครั้ง โดยภาคการท่องเที่ยวยังคงมองเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศก่อน โดยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวก่อนจะมีการเดินทางมาท่องเที่ยวว่าเมืองพัทยาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วและหากมีการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วจะได้รับความปลอดภัยจริง

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงอาหารเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการเยียวเป็นครัวเรือนในเบื้องต้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยจะมีการเยียวให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 1,000 บาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการออกมาตรการหรือข้อกำหนด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการแยกให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ในส่วนผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นประชากรในท้องถิ่นแต่ละแห่ง และ2.คนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา แต่เป็นประชาชนที่มาประกอบอาชีพในเมืองพัทยา

เมืองพัทยามีประชากรตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ 119,000 กว่าคน มีทะเบียนบ้าน 100,000 กว่าหลังคาเรือน และมีทะเบียนบ้านที่มีประชาชนอยู่อาศัย 24,800 กว่าครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีกว่าเป็นแสนครัวเรือนจะเป็นจำพวกที่พักอาศัยแบบคอนโดมีเนียมและห้องเช่า ทำให้การเยียวยาของเมืองพัทยาในขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียด ซึ่งจะเป็นการเสริมมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้