-covid-19ชุมชน

มูลนิธิสว่างบูรณ์ฯ ลุยแจกข้าวกล่อง 4 ชุมชนเมืองพัทยา

ที่ วัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้ เมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิว่างบริบูรณ์ฯ และประชาชนชาวพัทยา ได้นำอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย จำนวน 200ชุด ต่อชุมชน มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 4 ชุมชน ประกอบ บริเวณหน้าหมู่บ้านรุ้งแลนด์ ที่ว่าการชุมชนวัดบุญย์ฯ วัดหนองอ้อ และวัดธรรมสามัคคี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ตกงานและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สำหรับแจกอาหารในครั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยามาจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีชาวบ้านที่เข้ามารับแจกอาหารให้ความร่วมมือในการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ตามที่กำหนดเป็นอย่างดี