THA ยืดอกยิ้มรับมาตรการปิดโรงแรม หวังหยุดโควิด-19 เตรียมหาที่พักให้นักท่องเที่ยวตกค้าง

            ตามที่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานประกอบการ ในลักษณะคล้ายโรงแรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการร์จะคลี่คลาย

            ในเรื่องดังกล่าว นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีคำสั่งออกมา ทางสมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกในเขตพื้นที่ชลบุรีให้รับทราบ ทั้งนี้สำหรับโรงแรมใดมีความประสงค์ที่จะเปิดดำเนินการต่อให้แจ้งไปที่อำเภอนั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันประกาศ พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องการดูแลผู้เข้าพัก เพื่อระงับการแพร่กระจายของไวรัสโรควิด-19 ถือเป็นผลดีสำหรับมาตรการดังกล่าว เพราะจะทำให้สามารถตรวจสอบนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเซฟคอร์สสำหรับโรงแรมที่มีลูกค้าเข้าพักเพียงน้อยนิด และมีความประสงค์ที่จะปิดดำเนินการ ก็สามารถย้ายลูกค้าไปพักรวมกันในโรงแรมที่ยังเปิดให้ดำเนินการ โดยทางสมาคมฯ ขอความร่วมมือร่วมใจในการคิดอัตราค่าเข้าพักเท่ากับราคาที่ลูกค้าจ่าย ในบริเวณเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นมาตรการในการควบคุมโรคระบาดได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

            แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตกค้าง ในขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด ต้องประสานไปยัง ตม.จังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจสอบ ภายหลังจากที่มีการรวบรวมนักท่องเที่ยวไปตามโรงแรมที่ยังเปิดให้บริการอยู่