-ชุมชน

จุดเดี่ยวเบ็ดเสร็จ! เปิดศาลาว่าการเมืองพัทยา เป็นจุดบริการลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะเป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับกลุ่มร้านค้า / ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มผู้ให้บริการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ต่อมาที่บริเวณ ชั้นล่าง หน้าอาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา (17 ก.พ.2564) เมืองพัทยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพัทยาและสาขาพัทยากลาง ได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ / ร้านค้า / ผู้บริการรายย่อย รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งแบบ ONE STOP SERVIC เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยการรับรองยืนยันการลงทะเบียนและแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงิน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้เลย โดยมี นายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่มาอำนวยความสะดวกและตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย / ร้านค้า / ผู้บริการที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. รูปถ่ายสถานประกอบการรูปถ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์รูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการ เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือขายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการจริง 3. บัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีไม่มีมาเปิดบัญชีได้ในวันดังกล่าว ส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ต้องมายื่นลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยตนเองเช่นกัน โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงแบบ SMART CARD ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ชำรุดทั้งนี้เมืองพัทยาและธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้บริการแบบ ONE STOP SERVIC จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา บริเวณ ชั้นล่าง หน้าอาคาร 2