-บริหารท้องถิ่น

ผ่านฉลุย!ร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยาฯ

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. ….

นายมาโนช กล่าวว่า จากประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ให้แก้ไขคำว่า ทุนหมุนเวียน เป็นเงินบำรุง ทุกแห่งในข้อ 17 ของประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้สำนักการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายได้โดยตรงต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. … เพื่อใช้บังคับต่อไป

ด้านนายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามไปยังฝ่ายบริหาร ว่า การจัดทำเรื่องค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขเมืองพัทยาในรูปแบบไหนและหากค่าตอบแทนวงเงินเกิน 100,000 บาท อำนาจในการพิจารณาเป็น ของนายกเมืองพัทยาหรือมอบอำนาจให้บุคคลกรระดับหัวหน้าฝ่ายพิจารณาค่าตอบแทนได้ สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนในวงเงินที่เกิน 100,000 บาท

ขณะที่ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาการปลัดเมืองพัทยา ได้มีการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา ว่า เดิมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปได้มีการมอบอำนาจตามระดับชั้นอยู่แล้ว โดยการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทแต่ละวงเงินผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจคนไหนจะได้รับการมอบอำนาจในการดำเนินการได้ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปหรือวิธีการเฉพาะเจาะจงมอบให้หัวหน้าส่วนราชการในวงเงิน 200,000 บาท รองปลัด 300,000 บาท และปลัดเทศบาล 500,000 บาท เป็นต้น สำหรับการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสามารถมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยสาธารณสุขได้ ทั้งนี้อยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะมอบอำนาจตามระบบคือมอบให้รองนายกหรือปลัดผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาค่าตอบแทนวงเงินที่เกิน 100,000 บาท นั้นอำนาจอยู่ที่นายกเมืองหรือนายกเมืองพัทยาจะมอบหมายให้บุคคลใดตามระดับขั้นพิจารณาแทนได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการพิจารณาใน 3 วาระรวด ก่อนลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำผลสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนาม และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป.