กศน. บางละมุง จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ผ่านระบบออนไลน์

ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ ภายในวัดโพธิสัมพันธ์ ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 นางประพิศ นพประชา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบางละมุง ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ประจำปี 2563

นางประพิศ นพประชา กล่าวถึง “วันรักการอ่าน” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ โดยได้พระราชทานลายพระหัตถ์ว่า “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” (Let’s join in making a literate world)

สำนักงาน กศน. ได้สนองพระราชดำริและพระราชปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นมาโดยตลอด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ 2535 นับจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 100 แห่ง

ในปี 2552 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” และเนื่องจาก “วันรักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของการรวมตัวของประชาชนได้ แม้ห้องสมุดประชาชนยังต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่บรรณารักษ์ยังคงทำงานอยู่โดยเผยแพร่ความรู้ และแนะนำหนังสือต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์

ดังนั้น การจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2563 จะเป็นไปในลักษณะของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการอ่านผ่านช่องทางออนไลน์