-บริหารท้องถิ่น

คกก.บริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา เล็งตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงวัย

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยทิศทางการพัฒนาตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายที่สำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมืองพัทยาจึงกำหนดนโยบายจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมฟื้นฟุสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุข สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ได้รับการดูแลตามสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมหารือทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุมายิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการเสนอสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซอยหนองเกตุใหญ่ และศูนย์ฝึกอาชีพ วัดโพธิสัมพันธ์ ทั้งนี้จะนำเสนอให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป