+covid-19ชุมชน

เสริมทักษะทำหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร ทำหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในเมืองพัทยา โดยมีประชาชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร ทำหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในเมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรหน้ากากอนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตามที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคดังกล่าวเป็นโรคอันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทำให้ระดับการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงสูงขึ้น

ด้วยสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเนื่องจากสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปไม่เพียงพอกับประชากรในประเทศและยังมีราคาสูงเมืองพัทยามีความเป็นห่วงประชาชนจึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปผลิตใช้ด้วยตัวเองและครอบครัว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเป็นวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน