+covid-19ชุมชน

ชาวเกาะล้านพร้อมใจโหวต ”ปิดเกาะ” สกัดโควิด-19

จากความหวาดวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงหรือโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนกว่า 800 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 4 ราย โดยพบการแพร่ระบาดของโรคไปกว่าครึ่งประเทศ แม้รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าออกประเทศมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้น ที่บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ จากการร่วมหารือดังกล่าวในที่ประชุมได้มีมติยกมือออกเสียงแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็นการปิดเกาะล้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด โดยผลการออกเสียงพบว่าชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยให้มีการปิดเกาะล้านจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 อยู่บนเกาะล้านแต่อย่างใด

ในที่ประชุมดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งกรรมการดูแล เป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มติดังกล่าวจากชาวเกาะแล้วจะได้รายงานไปให้ทางเมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป