-รอบทิศบูรพา

ทส.สระแก้ว นำร่องศึกษาการใช้น้ำบาดาลเพื่อ “เกษตรแปลงใหญ่” บ้านแสนสุข

นายธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการบริการจัดการโครงการฯ และการดูแลรักษาระบบเพื่อให้เกษตรใช้ประโยชน์จากโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่บ้านนายชนะ พันธุ์สิงห์ กำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 18 บ้านแสนสุข ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา

นายธีรพล กล่าวว่า นโยบายรัฐบาล มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ศึกษารูปแบบการกระจายน้ำบาดาล พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ่มค่าและยั่งยืน

นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง กล่าวว่า เกษตรกรบ้านแสนสุข ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับ “โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น 1 ใน 6 แห่งนำร่องทั่วประเทศที่ได้รับโครงการ รูปแบบโครงการฯ เป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ ก่อสร้างหอถังพักน้ำ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งระบบ และวางท่อระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตร ยาวประมาณ 4,800 เมตร พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ 501 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 6 ล้านบาทเศษ

ขณะที่ นายชนะ พันธุ์สิงห์ กำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ กล่าวว่า ขอบคุณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้มาดำเนินเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ทำให้กลุ่มเกษตรมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง สามารถสร้างผลผลิตนอกฤดู ทางกลุ่มเกษตรกรได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการดูแลการบริการจัดการน้ำบาดาล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำนา ไร่อ้อย ขลาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อนาคตจะปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะขาม บ่อเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ภาพและข่าว-ดุลศักดิ์ ไชยรัตน์ สวท.สระแก้ว