+ชุมชนท่องเที่ยว

เปิดชุมชนตะเคียนเตี้ย แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่ สวนฟ้าใส ไอโกะ ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด กิจกรรมปลูกพลัง เสริมแกรงเศรษฐกิจฐานราก ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจความพร้อมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนตะเคียนเตี้ย โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางวันดี ประกอบธรรม ประชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย ผู้บริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และชาวชุมตะเคียนเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าการยกระดับโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village หรือ CIV) ของชุมชนตะเคียนเตี้ย ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ สำหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรกลทางเศรษฐกิจ ด้วยชุมชนตะเคียนเตี้ย ถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และมีศักยภาพสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นำวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และให้ความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นจุดขาย รวมถึงยังสามารถเขื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านหมู่บ้าน CIV ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของชุมชน CIV กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. ได้เข้าไปบูรณาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน โดยคัดเลือกชุมชน 11 แห่ง ที่เป็น CIV 5 ดาว ที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับชุมชนตะเคียนเตี้ย ที่ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ภายใต้ ยุวชนสร้างชาติ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาร่วมศึกษาในการจัดทำแผนงาน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า สำหรับชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็น 1 ใน 250 หมู่บ้าน CIV ที่ กสอ.ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบันและเป็น 1 ใน 27 ชุมชนแรกที่ กสอ.เข้าไปพัฒนาโดยได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยความโดดเด่นของชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของภาคตะวันออก ซึ่งชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเขิงนิเวศ ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยววิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในพื้นต่างๆของชุมชน ทั้งบ้านร้อยเสา สวนฟ้าใส่ไอโกะ บ้านใจดี สวนป่าสาโรชกะแหวว บ้านป้าลมุล จุดสาธิตการทำอาหารบ้านป้าแป๊ด บ้านกะลาโฮมสเตย์ ทั้งนี้ชุมชนได้พัฒนาอาหารประจำถิ่นที่ใช้มะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคะเคียนเตี้ย.