กระอักพิษโควิด-19 ท่องเที่ยวฯ สระแก้ว ขอ2ข้อนายกฯ ช่วยเยียวยาด่วน!

สระแก้ว (7มี.ค.2563)นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอปัญหาของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้แต่ละประเทศได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั่วประเทศและทั่วโลก จากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปยังนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการธุรกิจ ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว จากการประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการจากตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ พบว่าผู้ประกอบการด้านบริการนำเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจำหน่าย(Agency)ผู้ประกอบการถูกยกเลิกการเดินทางโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ อาทิ รถบัสเช่าถูกยกเลิก ร้านอาหารถูกคณะทัวร์ที่จองไว้ยกเลิก บางร้านไม่มีผู้มาใช้บริการ ร้านค้าของฝากของที่ระลึกขาดรายได้ ประชาชนที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้านแก่นักท่องเที่ยวไม่สามารถขายของได้ ทำให้ขาดรายได้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย จึงได้ยื่นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการจากปัญหาอันเนื่องจากเหตุที่เกินควบคุมและไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการ 2 ข้อ ดังนี้

ข้อเสนอแรก ขอให้มีการพักชำระหนี้ เป็นเวลา 1 ปี นับแต่สถาการณ์ที่รับรองได้ว่าไม่มีการระบาด โดยการประกาศจากรัฐบาล ,ให้มีการเจรจาเพื่อคืนเงินมัดจำจากคู่ค้าเพื่อลดการแบกรับภาระหนี้ แบบคืน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีข้อยกเว้น , จัดให้มีการเจรจาระหว่างผู้เช่าผู้ให้เช่าเพื่อขยายเวลาการชำระค่าเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และขอให้รัฐบาลปรับลดอัตราการเก็บภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ข้อเสนอที่สอง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการซบเซาหรือวิกฤต ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทางสมาคมฯ ขอจัดทำโครงการเพื่อระดมสมองผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดสระแก้ว เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง พัฒนามาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยง โดยจัดในลักษณะประชุมเพื่อระดมความเห็นในทุกกลุ่ม จากนั้นให้มีการเดินทางสำรวจร่วมกันในจังหวัดด้วยคนในจังหวัดเอง เพื่อไม่ให้กิจกรรมนิ่งจนเกินไป โดยดำเนินการภายใต้มาตรการที่ควบคุมได้โดยใช้งบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,กิจกรรมต่างๆ ควรอนุโลมหากมีมาตรการคัดกรองและป้องกันที่เชื่อถือได้ , จังหวัดสระแก้วจัดทำโครงการเพื่อประสานความร่วมมืออย่างบูรณการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประสานอย่างคลอบคลุมและส่งผลต่อประชาชน ผู้ประกอบการในทุกด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม ได้ต่อไปโดยใช้งบประมาณของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมของกลุ่มคนที่ไม่ใหญ่มาก แต่ให้มีความถี่ในการเดินทาง เกิดการใช้จ่ายถึงจะไม่มากแต่ก็สามารถสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ งานท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ด้าน นายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยหลังจากรับฟังปัญหาของภาคธุรกิจท่องเที่ยวสระแก้วแล้ว ว่าจะรีบส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ทราบถึงความเดือดร้อนและผลกระทบต่างๆ จากโรคโควิด19 ซึ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยากับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงไปทั่วโลกขนาดนี้

ขณะที่ จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก เปิดเผยว่า สถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ต่างจากภาคธุรกิจอื่นๆ เหมือนกันทั่วประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอด ตอนนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ จังหวัดนครนายกได้สะท้อนปัญหามาเหมือนกัน โดยเฉพาะอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องค่าจ้างแรงงาน ในขณะที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ จังหวัดสระแก้ว ได้สะท้อนปัญหาและยื่นข้อเสนอถึงผู้บริหารระดับประเทศผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดใน 2 ประเด็น คือ อยากให้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและต้องการระดมสมองผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้การมีส่วนร่วม และขอให้อะลุ่มอล่วยกิจกรรมบางอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค
สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว-รายงาน