วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

เมืองพัทยามอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุผ่านการอบรม “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (2 เม.ย.2567) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2

ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงาน “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2 สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร จัดหลักสูตรการอบรม เริ่มตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2566 – 26 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลาประมาณ 5 เดือน โดยมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา นอกจากจะมีการจัดอบรมในสถานที่แล้ว ยังมีการเปลี่ยนบรรยากาศอบรมนอกสถานที่ ศึกษาดูงานเส้นทางวิถีวัฒนธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมตะเคียนเตี้ย บ้านหนองพลับ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อีกด้วย ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้ ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในกิจกรรมของหลักสูตรเป็นอย่างดี เกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีความสุข มีความสนุกสนานกับเพื่อนวัยเดียวกัน และเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 คน และนักเรียนดีเด่นจำนวน 13 คน ซึ่งประเมินจากความมุ่งมั่น ตั้งใจในการมาอบรมครบทุกครั้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตร นายกเมืองพัทยาได้กล่าวปิดโครงการว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นโครงการที่ได้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความสุข รอยยิ้ม สัมพันธภาพ ความตั้งใจ และการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดีในอนาคต