วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+การเงินเศรษฐกิจ

สสว.-สรรพากร จับมือขับเคลื่อนมาตรการ Vat Refund นักท่องเที่ยว ส่งเสริม SME เมืองพัทยา ขึ้นทะเบียนฯ มากขึ้น

ที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (28 มี.ค.2567) ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. มีบทบาทเป็นผู้นำในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของไทย โดยมีกลไกการพัฒนารวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME กว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมที่สอดคล้องกับธุรกิจ และเนื่องจากปัจจุบันกลไกขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจ ภายหลังวิกฤติ COVID-19 คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคบริการและภาคการค้า

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีโอกาสได้รับประโยชน์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สสว.จึงร่วมกับกรมสรรพากร เดินหน้ามาตรการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist: VRT) รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการส่งเสริมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการพัฒนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยความร่วมมือของ สสว. และกรมสรรพากร ในการขับเคลื่อนมาตรการ VRT ด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist: VRT) และการสัมมนา “สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ 3R ภายใต้มาตรการ VRT” เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 เนื่องจากมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ดร.อภิรดี กล่าวว่า จากสถิติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว (VRT) ของกรมสรรพากร พบว่า ภาพรวมมีร้านค้าทั่วประเทศขึ้นทะเบียนจำนวน 11,088 ร้านค้า จำนวนนี้เป็นร้านค้าของผู้ประกอบการ SME เพียง 2,000 ร้านค้า หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี หาดใหญ่ ฯลฯ หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียน VRT เพิ่มขึ้น จะสร้างโอกาสให้เข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นลูกค้า ทำให้มีส่วนแบ่งในตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

กิจกรรมนี้จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ VRT ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีช่องทางเข้าร่วมมาตรการได้โดยสะดวก ส่วนกลุ่มที่อยู่ในระบบ VRT อยู่แล้วจะได้รับการสนับสนุนให้อยู่ใน VRT Blockchain ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย สสว.มีแผนที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี 2567 นี้