วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+กองทัพเรือชุมชน

นย. “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (นย.ทร.) ทำการฝึกเตรียมความพร้อม ด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และองค์วัตถุ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ได้แสดงภาวะผู้นำด้วยการ “นำดี ตามดี”

เพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมที่จะรับภารกิจจากหน่วยเหนือทุกสถานการณ์ ที่กองทัพเรือมอบหมาย ภายใต้กรอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” ดังที่พวกเราได้กล่าวไว้ นั่นคือ “เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย”

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญในการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น และจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและความชำนาญสูงสุด เพื่อที่จะได้นำปัญหา ข้อขัดข้อง มาพัฒนาการฝึกของหน่วยอยู่ตลอดเวลา ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”